• Elektronická prihláška

  • Prihláška na štúdium na našej škole

   Vážení rodičia,

   prosíme Vás, aby ste elektronicky vyplnili prihlášku svojho dieťaťa do 1. ročníka.

   Pri vyplňovaní používajte diakritické znamienka - dĺžeň, mäkčeň, dve bodky, vokáň. Meno dieťaťa zapisujte tak, ako je uvedené v rodnom liste, bez zdrobnenín.

   Prihlášku podpisujú obaja zákonní zástupcovia. Ak má dieťa iba jedného zákonného zástupcu alebo z objektívnych príčin nie je možné získať podpis druhého zákonného zástupcu, je potrebné k prihláške pripojiť „Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu“ o tom, že zadováženie podpisu druhého zákonného zástupcu nie je možné. Súčasťou tohto vyhlásenia môže byť aj "Písomné vyhlásenie" o tom, že sa zákonní zástupcovia dohodli na tom, že rozhodnutia riaditeľa školy sa majú doručiť len jednému zákonnému zástupcovi a podpisovať všetky podania týkajúce sa výchovy a vzdelávania bude len jeden zo zákonných zástupcov dieťaťa.

   Neoddeliteľnou súčasťou elektronickej prihláškyje VYHLÁSENIE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV s podpisom oboch zákonných zástupcov, ktoré je potrebné priniesť v deň zápisu.

   Príslušné dokumenty sú zverejnené na stránke MŠVVaM SR: https://www.minedu.sk/zapis-do-1-rocnika-a-uvodneho-rocnika-zakladnej-skoly/

   Vyplnenie prihlášky

   Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


   Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

   Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
   Kód formulára: