Partneri

Logo PetržalkaŠŠKHájenkaMestská knižnicaLogo Art PegasUIPŠ logoRun for FunKrúžky v škole

MENU

Galérie fotiek

INTERNETOVÁ ŽIACKA

Informácie o prevádzke a činnosti Školského klubu detí  

pri ZŠ Tupolevova 20, Bratislava    

v šk. roku 2018/2019 

   

1. ŠKD je v prevádzke spravidla celý školský rok okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov, denne od 6.30 hod. do 17.00 hod.

 

2. ŠKD sa riadi režimom dňa, ktorý je súčasťou školského poriadku ŠKD nasledovne:

          6.30 - 7.20 príchod do rannej ŠKD, počúvanie hudby, čítanie rozprávok, hry detí

          7.20 - 7.45 odpočinkové hry v herni

          7.45 odchod detí do tried s vychovávateľkou

          12.00 - 14.00 obed podľa rozpisu, relaxačná, rekreačná, záujmová činnosť, odchod detí domov na základe písomnej žiadosti rodiča na daný deň, prípadne s rodičmi

          14.00 - 15.00 pobyt detí na školskom dvore, pohybové hry, individuálne hry, olovrant

          15.00 - 16.00 príprava na vyučovanie, vypracovávanie domácich úloh, opakovanie učiva

          16.00 - 16.30 spoločenské hry, upratovanie herne, triedy

          16,30 - 17.00 deti z oddelení sa spájajú podľa rozpisu do herní, kľudné hry na školskom dvore, v herni, odchod detí domov v sprievode rodičov

 

3. V prípade záujmu zákonných zástupcov môže byť prevádzka ŠKD zabezpečená aj počas školských prázdnin. Minimálny počet prihlásených detí je 12.

 

4. O rozsahu jeho dennej prevádzky počas prázdnin rozhoduje riaditeľ školy.

 

5. Zákonný zástupca je povinný vybrať dieťa z ŠKD do 17.00 hod..