• Novinky

      • Upozornenie na silný vietor

      • Vážení rodičia,

       upozorňujeme na výstrahu SHMU na silný vietor. Z tohto dôvodu sa žiaci budú zdržiavať iba v budove školy aj v rámci ŠKD. Chceme Vás upozorniť na zvýšenú opatrnosť aj pri ceste domov.

       Ďakujem veľmi pekne

        

       Na stránke SHMU:

       https://www.shmu.sk/sk/?page=987

       je uverejnené varovanie pre Bratislavský kraj na dnes, 17.1.2022:

       Vietor stupeň 2  23-28 m/s v čase od 10:00 do 21:00. !!!!!

     • Sladká pomoc pre Afriku
      • Sladká pomoc pre Afriku

      • Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapája do misijného projektu: SLADKÁ POMOC.

       V hodnote minimálne 50 centov si žiaci môžu zakúpiť čokoládky vyrobené na Slovensku. Táto čokoláda je 2krát dobrá, pretože je chutná pre nás a peniaze z projektu zlepšujú život detí v chudobných krajinách - v Keni, Rwande, Etiópii, Ugande a iných krajinách, ktorých názov je uvedený priamo na čokoláde.

       Projekt umožňuje deťom chodiť do školy, zabezpečuje pre nich obedy, školské pomôcky i zdravotnú starostlivosť.

       Želáme Vám dobrú chuť z dobrej čokolády a ešte lepší pocit z pomoci deťom v Afrike, ktoré to potrebujú.

      • Návrat žiakov do škôl 10. januára 2022

      • Od pondelka 10. januára 2022 sa budú prezenčne vzdelávať materské, základné aj stredné školy.

       Školy sa budú opäť riadiť Školským semaforom.

       Na školách budú podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva povinné rúška.

       V prípade pozitivity žiaka triedu zatvára riaditeľ.

       Rozhodnutie o zatvorení celej školy v prípade nepriaznivej situácie môže spraviť len regionálny hygienik, napríklad pokiaľ je na škole značná časť tried v karanténe či vysoký počet nakazených osôb.

       Žiaci 1.-2. ročníka vstupujú do budovy školy bočným vchodom a žiaci 3.-4. ročníka hlavným vchodom, žiaci druhého stupňa bočným vchodom vyhradeným pre II. stupeň ZŠ.    Vyučovanie bude prebiehať podľa riadneho rozvrhu hodín. Organizácia ŠKD ostáva nezmenená.

       Prosíme rodičov, ktorí prejavili záujem o AG samotesty, aby žiakov pred nástupom pretestovali a výsledok zadali cez EduPage.

       Zároveň je potrebné pred nástupom vyplniť cez EduPage v sekcií Žiadosti/Vyhlásenia Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

     • Vianočný les na Primaciálnom námestí
      • Vianočný les na Primaciálnom námestí

      • Aj tento školský rok sme sa zapojili do projektu Vianočný les, ktorý organizuje BKIS Bratislavské kultúrne a informačné stredisko. Žiaci 3.B pod vedením pani vychovávateľky Babinovej vyrobili vianočné ozdoby, ktorými bol stromček ozdobený.

        

       Ďakujeme za Vaše hlasy, vďaka ktorým sa naša škola umiestnila na 2. mieste.

      • Dištančné vzdelávanie 2. stupeň ZŠ

      • Podľa vyhlášky č. 276/2021 Regionálneho úradu Bratislava, sa s účinnosťou od 6.12.2021 prerušuje v Bratislavskom kraji prezenčné vzdelávanie žiakov 2. stupňa základných škôl.

       Žiaci 2. stupňa sa budú od 6. decembra vzdelávať dištančne podľa platného rozvrhu vo všetkých predmetoch okrem telesnej a športovej výchovy, techniky, výtvarnej výchovy, hudobnej výchovy, etickej výchovy, náboženskej výchovy a informatiky.

       Vzhľadom k tomu, že prechod vyučovania na dištančnú formu nie je prerušenie vyučovania, ale mení sa len forma vzdelávania, platia pre rodiča povinnosti vyplývajúce z bežného plnenia povinnej školskej dochádzky so všetkými dôsledkami.

       Žiaci 2. stupňa budú hromadne odhlásení zo stravovania v školskej jedálni.

      • Poistenie proti krádeží a strate vecí

      • Vážení rodičia,

       počnúc týmto školským rokom nebudú žiaci poistení proti krádeži a strate vecí, lebo poisťovňa Allianz, s ktorou sme mali v tejto oblasti dlhoročnú spoluprácu, tento typ poistenia zrušila. 

       Oslovili sme ďalšie poisťovne, žiaľ, žiadne proti strate a krádeži nepoisťujú alebo ich podmienky týkajúce sa zabezpečenia budov a dokazovania poistnej udalosti sú nastavené tak vysoko, že k odškodneniu by nedochádzalo.

       Prosím, zdôraznite aj Vy svojím deťom, aby by si na svoje veci dávali lepší pozor. V šatni školy v kútiku pre zabudnuté veci sa nachádza mnoho šatstva a obuvi, ktoré si deti z nepozornosti nechávajú v škole a ani po vyzvaní nikomu nechýbajú.

       Mgr. Miroslav Cisár, riaditeľ školy

      • Pokyny pre zákonných zástupcov v šk. roku 2021/2022 - COVID-19.

      • MŠVVaŠ SR vydalo pre školy pokyny v školskom roku 2021/2022, ktoré súvisia s ochorením COVID-19. Podľa týchto pokynov je zákonný zástupca povinný:

       • zabezpečiť pre žiaka minimálne dve rúška.
       • Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) predložiť škole Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (v zelených okresoch len odporúčanie). Pri prepnutí okresu do oranžovej farby, je povinný Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti predložiť. Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti je možné vyplniť cez EduPage.
       • Zákonný zástupca môže ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri vyššej absencii musí predložiť Potvrdenie o chorobe od lekára.
       • V prípade podozrenia na COVID-19 bezodkladne o tom informuje triedneho učiteľa.   
       • Ak je u žiaka potvrdené ochorenia na COVID-19, bezodkladne o tom informuje triedneho učiteľa, aby mohli byť obratom identifikované úzke kontakty žiaka za 2 dni pred testovaním.
       • Odporúčame rodičom predložiť škole Oznámenie o výnimke z karantény. Dostupné cez EduPage.

       Informácie o opatreniach podľa jednotlivých stupňov nájdete na odkaze COVID AUTOMAT

        

     • Kurz gymnastiky pre deti- šk.rok 2021/2022
      • Kurz gymnastiky pre deti- šk.rok 2021/2022

      • Aj v tomto školskom roku pozývame deti na kurz gymnastiky.

       Dieťa si pomocou cvičenia buduje pozitívny vzťah k sebe samému - psychicky i fyzicky, čo má nemalý vplyv na vytváranie jeho sebavedomia a sebahodnotenia.

       Stáva sa súčasťou kolektívu, celku, v ktorom sa deti navzájom podporujú. Gymnastické zručnosti sú základom pre akýkoľvek šport, ktorému sa Vaše dieťa bude venovať v budúcnosti či už rekreačne, alebo možno aj vrcholovo.

       Viac informácií nájdete na TOMTO ODKAZE!

     • Občianske združenie BENITIM pozýva do krúžkov
      • Občianske združenie BENITIM pozýva do krúžkov

      • MY TEEN (11 - 15 rokov) pokec, pohyb, zábava 

       Špeciálny psychologicko - športový  program pre dievčatá, ktoré chcú nájsť cestu k sebe aby nasledovali, zdravý a vyrovnaný životný štýl. Celoročný kurz pozostáva zo skupinových mentoringov vedených psychologičkou a z tréningov špeciálne vystavaných na záujmy dievčat. Vytvoríme im bezpečné prostredie, kde môžu riešiť svoje problémy a tiež ich budeme motivovať k pohybu, ktorý je základom pre psychickú pohodu. Na verejnom instagramovom profile @myteenprebaby im prinášame kvalitný obsah o zdravom životnom štýle - ako sa starať o duševnú rovnováhu a sebarozvoj, zaujímavosti o strave, pohybe aj móde. 

       Prihláška a info na https://benitim.sk/kurzy/my-teen

       PARKOUR (6- 9 prípravka) a (10 -15 rokov) objav parkour s chuťou 

       Dynamické a tréningy plné gymnastiky, akrobacie a freerunu. Kombinuje prvky atletiky a gymnastiky, vedie deti k ovládaniu tela, myslenie, koncentráciu a rozvahu, cvičiaci lepšie zvládajú nielen fyzické, ale aj psychické prekážky. S deťmi pracujú profesionálni tréneri. 

       Prihláška a info na https://benitim.sk/kurzy/parkour/

      • Poďakovanie pracovníčkam školskej jedálne

      • Touto krásnou kytičkou vyjadrili rodičia poďakovanie za neľahkú prácu zamestankyniam našej školskej jedálne.

       Pracovníčky jedálne tieto netradičné kvetinky vďačne prijali so slovami: "ďakujeme, rady  to robíme pre Vaše i naše deti!"

     • Oznam školskej jedálne
      • Oznam školskej jedálne

      • Od 1.01.2021 je v platnosti  Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č 15/2020 zo dňa 15.12.2020.

       Výška príspevku na režijné náklady

       V zariadeniach školského stravovania pre zákonného zástupcu žiaka v školách, ktoré sú v zriaďovateľskej  pôsobnosti mestskej časti

       Bratislava-Petržalka sa stanovuje nasledovne:

       1. Základná škola –zákonný zástupca žiaka uhrádza príspevok na režijné náklady vo výške 10 eur na žiaka paušálne za kalendárny mesiac.
       2. Diétne stravovanie zabezpečované individuálnou donáškou do zariadenia v súlade s osobitným predpisom –na základe predloženia potvrdenia lekára špecialistu o potrebe diétneho stravovania, zákonný zástupca uhrádza príspevok na režijné náklady za žiaka navštevujúceho ZŠ vo výške 5 eur/mesiac paušálne za kalendárny mesiac. 

       Ďakujeme

      • Ocenenie našich kolegýň

      • Za rok 2020 boli ocenené dve naše kolegyne, pani učiteľka Mgr. Ružena Valentínová a taktiež pani vychovávateľka Marta Ráczová.