• Zápis do 1. ročníka

    • Termín zápisu do 1.ročníka ZŠ: 1.- 2. APRÍL 2022

      

                                                                           ZŠ Obchodná 5, Sečovce

      

      

     1.4.2022 (piatok)   15:00 - 18:00

     2.4.2022 (sobota)   8:00 - 12:00

     K zápisu je potrebné priniesť: - rodný list dieťaťa

                                                     - občiansky preukaz

                                                     - prípadne súdne rozhodnutie o zverení dieťaťa

     Školský obvod: Iľjušinova, Jiráskova, Markova, Pajštúnska, Tupolevova

     Na zápis by mali prísť obaja  zákonní zástupcovia s dieťaťom, ktoré dovŕši do 31.8.2022 šiesty rok veku.

     Ak sa niektorý z rodičov nemôže zo závažných dôvodov zúčastniť, musí túto skutočnosť preukázať písomným vyhlásením (príloha 1).

     Ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku bude podpisovať iba jeden zákonný zástupca, musia túto skutočnosť preukázať písomným vyhlásením (príloha 2).

      O prijatí/neprijatí dieťaťa rozhodne riaditeľ základnej školy do 15. júna 2022.

     Elektronickú prihlášku môžete vyplniť tu

     Príloha 1

     Príloha 2

     Rodičia, ktorí majú záujem zapísať dieťa do triedy zameranej na vývinové poruchy učenia musia so sebou priniesť správu zo psychologickej a špeciálnopedagogickej a logopedickej diagnostiky v centre špeciálnopedagogického poradenstva (CŠPP) alebo v centre pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP).

     V triede je maximálny počet 8 žiakov, ktorým je poskytnutý individuálny špeciálno-pedagogický prístup. Žiaci sa učia podľa Vzdelávacieho programu pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a plnia rovnaké ciele ako ostatní žiaci základných škôl v primárnom vzdelávaní.

     K najčastejším vývinovým poruchám učenia patria:

     • dyslexia – porucha čitateľských schopností

     • dysgrafia – poruchy písomného prejavu

     • dysortografia – porucha pravopisu

     • dyskalkúlia – porucha matematických schopností    

     Žiadosť o zaradenie do špeciálnej triedy                                         

     Rodičia, ktorí chcú požiadať o odklad školskej dochádzky prinesú so sebou odporučenie od všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

     Žiadosť o odklad školskej dochádzky