• Zápis do 1. ročníka

    • Termín zápisu do 1.ročníka ZŠ: 9.- 10. APRÍL 2021

      

                                                                           ZŠ Obchodná 5, Sečovce

      

     Elektronická prihláška na zápis do 1. ročníka bude spustená 1.4.2021.

     Elektronickú prihlášku môžete vyplniť tu

      

     Rodičia, ktorí majú záujem zapísať dieťa do triedy zameranej na vývinové poruchy učenia musia so sebou priniesť správu zo psychologickej a špeciálnopedagogickej a logopedickej diagnostiky v centre špeciálnopedagogického poradenstva (CŠPP) alebo v centre pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP).

     V triede je maximálny počet 8 žiakov, ktorým je poskytnutý individuálny špeciálno-pedagogický prístup. Žiaci sa učia podľa Vzdelávacieho programu pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a plnia rovnaké ciele ako ostatní žiaci základných škôl v primárnom vzdelávaní.

     K najčastejším vývinovým poruchám učenia patria:

     • dyslexia – porucha čitateľských schopností

     • dysgrafia – poruchy písomného prejavu

     • dysortografia – porucha pravopisu

     • dyskalkúlia – porucha matematických schopností    

     Žiadosť o zaradenie do špeciálnej triedy                                         

     Rodičia, ktorí chcú požiadať o odklad školskej dochádzky prinesú so sebou odporučenie od všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

     Žiadosť o odklad školskej dochádzky