• Školský psychológ a inkluzívny tím

   • KONZULTAČNÉ HODINY

    školská psychologička

    PaedDr. Dana Janotová  

       

      Žiaci/učitelia/rodičia:

    Pondelok:       08.00 -   08.45

                                     12.35 -  14.30            

    Utorok:          08.00 - 10 .40

                         11.45  - 14.30

    Streda:          08.00  - 09.40

                        10.50 -  13.20

    Štvrtok:         08.00  -  08.45

                        11.45  - 14.30

    Piatok:         08.00 -  08.45

                       11.45 - 13.20

     

    Rodičia/ učitelia :

    V prípade potreby o konzultáciu mimo uvedených úradných hodín, prosím kontaktujte ma cez mail: janotova@zs-tupolevova.sk  , Edupage alebo telefonicky: +421 2 63 532 260

     

     

    KONZULTAČNÉ HODINY

      školská špeciálna pedagogička 

    PaedDr. Silvia Jakubová Šimonová

                 

    Pondelok:       07.30 -  08.45

                                                     13.20 -  15.00                           

    Utorok:          07.30 -  08.45

                           13.20 -  15.00  

    Streda:           07.30 -  08.45

                          13.20 -  14.15  

    Štvrtok:          07.30 - 08.45

                          13.20 - 15.00   

    Piatok:          07.30 - 13.00

      

    Rodičia/ učitelia :

    V prípade potreby o konzultáciu mimo uvedených úradných hodín, prosím kontaktujte ma cez mail simonova.silvia@gmail.com , Edupage  alebo telefonicky: +421 2 63 532 260

     

    Viac si o práci školského psychológa a špeciálneho pedagóga dozviete kliknutím >TU<

     Žiadosť o psychologické a špeciálno-pedagogické vyšetrenie

     

     

    Školský podporný tím

    špeciálny pedagóg:

    PaedDr. Silvia Jakubová Šimonová    jakubova.simonova@zs-tupolevova.sk

     

    asistenti učiteľa:    Mgr.Kristína Búranová                               buranova@zs-tupolevova.sk

                                             Tatiana Mišunová                                      misunova@zs-tupolevova.sk

                                             Mgr. Lenka Herdová                          

                                             Katarína Winklerová

                                              Agáta Žáková

                                             

     

    Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

     

     

    https://mpc-edu.sk/narodny-projekt-pomahajuce-profesie-v-edukacii-deti-a-ziakov-np-pop

     

    Národný projekt POP II

    „Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“.

    www.esf.gov.sk

    www.minedu.gov.sk NP POP: https://mpc-edu.sk/narodny-projekt-pomahajuce-profesie-v edukacii-deti-a-ziakov-np-pop

    MPC: https://mpc-edu.sk

    Názov operačného programu : OP ľudské zdroje

    Názov prioritnej osi : Vzdelávanie

    d projektu: 31211Y720 Spolufinancovaný z: Európsky sociálny fond Cieľová skupina: Primárne žiaci so ŠVVP Percento spolufinancovania zo zdrojov EU a ŠR: 100% Miesto realizácie: ZŠ Tupolevova 20, Bratislava 851 01 Obdobie realizácie: 01.09.2020 31.08.2022 ZŠ Tupolevova 20 je zapojená do národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí II. Vďaka projektu sme získali troch pedagogických asistentov a školskú špeciálnu pedagogičku do inkluzívneho tímu, ktorí pomáhajú zvýšiť kvalitu výchovno -vzdelávacej činnosti a zároveň zabezpečujú a zvyšujú možnosť individuálneho prístupu a diferencovanej výučby žiakom so ŠVVP.

    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 23.augusta 2019 vyzvanie pre Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“. Prijímateľom tohto národného projektu je Metodicko-pedagogické centrum (MPC).

    V rámci Narodeného projektu: „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“, ktorého špecifickým cieľom je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie žiakov sa snažíme vytvárať inkluzívne prostredie podľa potrieb a možností našej ZŠ.