• Školský poriadok

   • Základná škola, Tupolevova 20, 851 01 Bratislava

     

     

     

    Školský poriadok

     

     

         Bratislava, september  2022

     

     

     

    Riaditeľ Základnej školy, Tupolevova 20, Bratislava, v zmysle § 153, ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 20 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení neskorších predpisov a v súlade s § 2 ods. 11 písm. d), ods. 12, s § 6 ods. 6 písm. c) a ods. 7 vyhlášky MŠ SR č. 306/2009 Z. z. o školskom klube detí, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe, v súlade s Dohovorom o právach dieťaťa prijatým 20.11.1989 Valným zhromaždením Spojených národov a Ústavou  Slovenskej republiky a po prerokovaní  v Pedagogickej rade ZŠ Tupolevova  dňa 22.9.2022 a v Rade školy pri ZŠ Tupolevova dňa 11.10.2022 
     

     

     

    v y d á v a
     
    Š k o l s k ý   p o r i a d o k
    ZŠ, Tupolevova, Bratislava

     

     

    Školský poriadok je súhrn pravidiel, ktorými sa zabezpečuje riadny chod školy. Podľa týchto pravidiel sa riadi každý žiak a jeho dodržiavanie je povinný zabezpečiť každý pedagogický zamestnanec školy. Dodržiavanie pravidiel správania sa a tohto školského poriadku počas klasifikačného obdobia je kritériom na hodnotenie a klasifikáciu správania žiakov.

     

     

    OBSAH

     

     

     

    Práva rodičov

    Povinnosti rodičov

    Práva žiakov

    Povinnosti žiakov

     

     

     

     

    PRÁVA RODIČOV

     

     

    Rodič má právo:

     

    • aby jeho dieťa získalo bezplatné povinné vzdelanie,
    • oboznámiť sa so školským vzdelávacím programom, školským poriadkom a inými školskými dokumentmi, ktoré sú zverejnené  na webovom sídle školy https://zs-tupolevova.edupage.org,
    • na zabezpečenie priaznivých podmienok pre vzdelávanie a ochranu zdravia svojho dieťaťa,
    • byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,
    • ospravedlniť neprítomnosť svojho dieťaťa, ktorá trvá najviac päť po sebe nasledujúcich vyučovacích dní,
    • nesúhlasiť s hodnotením a požiadať o komisionálne preskúšanie,
    • po dohode s vyučujúcim zúčastniť sa výchovno-vzdelávacieho procesu,
    • na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa od triedneho učiteľa, výchovného poradcu, koordinátora prevencie, školského psychológa a člena vedenia školy,
    • zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy,
    • byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase  riaditeľa školy,
    • vyjadrovať sa k školskému vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom Rady školy pri ZŠ, Tupolevova 20,
    • na zachovanie dôvernosti súkromných informácií.

     

     

    POVINNOSTI RODIČOV

     

    • vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností,
    • dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené týmto školským poriadkom,
    • dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovnovzdelávacie potreby,
    • informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,
    • na základe dokumentu ministra školstva „Zelená otvoreným školám“ v školskom roku 2022/2023 žiaci, ktorí prišli do blízkeho kontaktu s pozitívnou osobou, idú do karantény iba vtedy, ak  všeobecný lekár posúdi karanténu ako potrebnú. Pri bezpríznakovosti karanténa končí po 5 dňoch.
    • nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil,
    • prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas,
    • ak sa žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole, je povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu, najneskôr do 24 hodín, príčinu jeho neprítomnosti, čo môže urobiť telefonicky, e-mailom, alebo odkázať po súrodencovi; za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti žiaka sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť žiaka na súťažiach,
    • písomne ospravedlniť neprítomnosť žiaka,
    • ak je žiakovi povolené individuálne vzdelávanie pre jeho zdravotný stav, ktorý mu neumožňuje účasť na vzdelávaní v škole, zákonný zástupca dieťaťa mu utvorí v domácom prostredí podmienky na individuálne vzdelávanie,
    • ak žiak navštevuje školský klub detí, rodič je povinný zaplatiť výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí do 20. dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza; riaditeľ školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi alebo príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
    • ak sa žiak stravuje v školskej jedálni, príspevok na nákup potravín a režijné náklady uhradí rodič najneskôr 25. predchádzajúceho mesiaca, v ktorom sa bude žiak stravovať. 

     

     

    PRÁVA ŽIAKOV

     

    Žiak má právo na:

    1. omyl alebo chybu, ktorú môže napraviť,
    2. byť na každej vyučovacej hodine,
    3. ihneď vedieť, ako bol za svoju prácu hodnotený, z písomnej práce do týždňa,
    4. po chorobe trvajúcej aspoň dva týždne, byť ospravedlnený na ďalší týždeň, pri chorobe trvajúcej 1 týždeň, byť ospravedlnený na 3 dni. Doučiť sa, v prípade potreby aj za pomoci vyučujúceho.
    5. vybrať si náboženstvo, alebo byť bez vyznania. To sa týka výberu vyučovania NBV alebo ETV,
    6. právo žiaka so ŠVVP na individuálny prístup vo výchove a vzdelávaní,
    7. pri nepochopení učiva, slušným spôsobom, požiadať učiteľa o jeho opätovné vysvetlenie,
    8. byť skúšaný z primeraného učiva, objektívne a primeraným spôsobom,
    9. mať prestávky po vyučovacích hodinách,
    10. mať prestávku na obed a desiatu,
    11. vyjadriť svoj názor vhodnou formou, nie arogantne,
    12. nesúhlasiť s hodnotením a prostredníctvom rodičov žiadať o komisionálne preskúšanie do troch dní po vydaní vysvedčenia. Po komisionálnom preskúšaní je známka definitívna.
    13. navštevovať ŠKD a iné formy záujmovej a športovej činnosti v popoludňajších hodinách, ak boli na ne deti prihlásené (ak je správanie neprimerané, môže byť dieťa zo záujmovej činnosti vylúčené),
    14. účasť na aktivitách školy, súťažiach, projektoch, do ktorých je škola zapojená,
    15. využívať areál školy v popoludňajších hodinách na športovú a rekreačnú činnosť,
    16. na výber budúceho štúdia, resp. povolania,
    17. primerane používať školské zariadenie, učebne, pomôcky, knižnicu,
    18. podľa svojich potrieb využívať pomoc triedneho učiteľa, výchovného poradcu, koordinátora drogovej prevencie a školského špeciálneho pedagóga,
    19. stravovanie sa v školskej jedálni,
    20. byť chránený pred všetkými formami zanedbávania, násilia, šikanovania, fyzického a psychického týrania, zneužívania ...

     

    POVINNOSTI ŽIAKOV

     

    Príchod žiakov do školy:

    1. Žiaci prichádzajú na vyučovanie tak, aby najneskôr 5 minút pred začiatkom vyučovania boli v triede na svojom mieste a s pripravenými učebnicami. Do budovy školy vstúpia žiaci výhradne za dozoru vyučujúceho. Na popoludňajšie vyučovanie alebo záujmovú činnosť prichádzajú 10 minút pred začiatkom vyučovania, pričom do školskej budovy vstúpia len za dozoru pedagóga.
    2. Do budovy vchádzajú žiaci im určeným vchodom a rešpektujú pokyny školského pracovníka, ktorý má dozor. Vchod otvorí službukonajúci o 7.40 hodine.
    3. O 7.55 hodiny a vždy 5 minút pred začiatkom poobedňajšieho vyučovania službukonajúci pedagóg zabezpečí uzamknutie vchodových dverí. Žiaci, ktorí prídu po tomto čase, vchádzajú hlavným vchodom, zapíšu sa na vrátnici a zdôvodnia neskorý príchod na vyučovanie triednemu učiteľovi. Žiaci, ktorí z vážnych zdravotných dôvodov musia počas vyučovania opustiť budovu, požiadajú o otvorenie a uzamknutie šatne zodpovedajúcu pracovníčku. Žiak budovu školy môže opustiť len na základe priepustky. Pri náhlej nevoľnosti, úraze a pod. opúšťa žiak budovu len v sprievode učiteľa alebo rodiča.
    4. Vyučovanie dopoludnia začína o 8.00 hodine, popoludní o 13.50 hodine.
    5. Žiaci, ktorí majú popoludňajšie vyučovanie a stravujú sa v školskej jedálni, prídu na obed v čase od 12.00 do 14.00 hodiny. Po naobedovaní opustia priestory školy a čakajú spolu s ostatnými pred budovou na začiatok vyučovania.
    6. Žiak je povinný prichádzať na vyučovanie včas, čisto upravený v primeranom oblečení (nevhodné je oblečenie príliš odhaľujúce, piersing v nose, v ústach, obočí a na jazyku a výstredne zafarbené vlasy).
    7. Žiaci sú povinní v priestoroch šatní dodržiavať poriadok, ktorý skontroluje službukonajúci učiteľ a pracovník na to určený. Žiaci 1.stupňa musia mať prezuvky vo vrecúškach označených menovkou, resp. symbolom.
    8. Žiaci pri vstupe do budovy si dôkladne očistia obuv, prezujú a prezlečú sa v šatni a odoberú sa k triede, v ktorej majú 1. vyučovaciu hodinu, na tento účel sa nesmú používať tenisky alebo iná športová obuv s čiernou podrážkou. Vedenie školy odporúča na prezutie vzdušné sandále, crocsy, resp. papuče.
    9. Žiaci, ktorí prídu pred školu skôr ako je stanovená doba, musia sa pred školou správať disciplinovane, nevyliezať na ochranné zábradlie a nesmú sa zdržiavať v budove školy.
    10. Pri príchode na popoludňajšie vyučovanie sa žiaci tiež správajú podľa bodu deväť.
    11. V areáli školy sa treba riadiť prevádzkovými pokynmi, ktoré sa nachádzajú pri vstupoch do areálu a pri doskočisku do diaľky. Nie je dovolené jazdiť na bicykloch a akýchkoľvek iných dopravných prostriedkoch. Takisto je zakázané vodiť do areálu školy psov.
    12. Žiak má prísne zakázané nosiť do školy zbrane, cigarety, alkohol, omamné látky, drogy, alebo iné veci, ktorými ohrozuje seba  a zdravie spolužiakov. Žiakom sú zakázané všetky činnosti, ktoré sú zdraviu škodlivé napr. fajčenie, pitie alkoholických nápojov, ....
    13. Neprítomnosť na vyučovaní v prípade ochorenia žiaka ospravedlňuje rodič. Podľa § 144 školského zákona a v zmysle „Manuálu pre ZŠ“ vydaného Ministerstvom školstva dňa 16.9.2020,  môže rodič ospravedlniť dieťa max. 5 po sebe nasledujúcich dní, viac dní iba lekár.
    14. Vo výnimočných prípadoch, pri podozrení zo zneužívania § 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene  a doplnení niektorých zákonov, bude škola na základe interných predpisov v prípade ochorenia žiaka, akceptovať od rodiča ospravedlnenie žiaka maximálne 8 dní v každom štvrťroku pričom dodrží § 144 školského zákona a uvedených 8 dní nebude nasledovať za sebou (pri posudzovaní neprítomnosti postupuje škola, príp. tr. učiteľ u každého žiaka individuálne, zohľadňujúc dôvod neprítomnosti).
    15. Za 1-4 neospravedlnených hodín bude žiakovi udelené pokarhanie od triedneho učiteľa, za 5-7 hodín pokarhanie od riaditeľa školy, 8-24 neospravedlnených hodín znížená známka zo správania na 2.stupeň, 25-32 neospravedlnených hodín na stupeň 3, 33 neospravedlnených hodín a viac na stupeň 4. (pri posudzovaní neprítomnosti postupuje škola u každého žiaka individuálne, zohľadňujúc dôvod neprítomnosti).
    16. V prípade úrazu alebo náhleho ochorenia, žiak ihneď informuje vyučujúceho, dozor konajúceho alebo inú dospelú osobu.

     

    Správanie sa žiakov počas vyučovania a mimo vyučovania:

     

    1. Žiak odchádza na vyučovanie a všetky školské podujatia včas, riadne pripravený so všetkými učebnicami a školskými potrebami nutnými na vyučovanie. Pred začiatkom vyučovacej hodiny si žiak pripraví učebnice a pomôcky potrebné pre príslušný predmet. Pred hodinou telesnej výchovy sa žiak prezlečie do športového odevu.
    2. Žiak prichádza na vyučovanie alebo školské podujatia čisto oblečený a nevýstredne upravený, bez známok príslušnosti k extrémnym skupinám. Je nevhodné prehnané a výstredné líčenie tváre, farbenie vlasov, vyzývavé a veku neprimerané oblečenie, vyzývavá úprava zovňajšku, piercing; propagovanie a šírenie symbolov extrémistických skupín (hákové kríže...) akýmkoľvek spôsobom a užívanie, propagovanie alebo šírenie legálnych i nelegálnych drog.
    3. Na vyučovacích hodinách sedí žiak na svojom mieste, ktoré mu určuje zasadací poriadok triedy. Bez povolenia nesmie opustiť miesto ani učebňu.
    4. Po zazvonení sa každý žiak na svojom mieste v tichosti pripravuje na vyučovanie. Ak 5 minút po zazvonení nie je príslušný učiteľ v triede, predseda triedy nahlási neprítomnosť zástupcovi riaditeľa školy.
    5. Počas vyučovania sedí žiak disciplinovane, sleduje výklad, plní zadávané povinnosti, pracuje samostatne, nevyrušuje, nenašepkáva.
    6. Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo opýtať, hlási sa zdvihnutím ruky.
    7. Žiak nesmie nosiť do školy predmety, ktoré nepotrebuje na vyučovanie (zapaľovače, nože, väčšie sumy peňazí, cenné predmety...). Všetky potrebné predmety si označí svojím menom. Väčšie sumy peňazí a cenné predmety nosí žiak do školy len na vlastnú zodpovednosť. Poistenie sa na tieto predmety nevzťahuje.
    8. Stratu predmetu oznámi žiak vyučujúcemu ihneď na hodine. Ten urobí okamžite opatrenia pre nájdenie strateného predmetu a ohlási stratu triednemu učiteľovi žiaka, ktorý urobí ďalšie opatrenia.
    9. Ak žiak poškodí inventár triedy, škodu uhradia jeho rodičia, ak sa vinník nenájde, tak škodu hradí kolektív triedy, resp. škoda bude uhradená z fondu na to určeného, ak taký fond bude zriadený.
    10. Zošity, knihy, pracovné listy a pod. musia mať žiaci zabalené, podpísané, správne vyplnené. S pomôckami zaobchádza žiak opatrne.
    11. Ak sa žiak nepripraví na vyučovanie alebo nemá domácu úlohu, ospravedlní sa pred začatím vyučovacej hodiny.
    12. Žiak udržuje svoje miesto v čistote a v poriadku. Nie je dovolené vykláňať sa z okien, vyhadzovať von papiere a odpadky.
    13. Z bezpečnostných dôvodov nie je povolené žiakom otvárať veľké okná. Spodné ventilačné okná je možné otvárať v rozsahu bezpečnostného záchytu – nesmú byť položené na parapetných doskách.
    14. Používanie mobilného telefónu  a Smart hodiniek  v škole na základe “Vyhlášky o Základnej škole č. 223/2022“ upravuje školský poriadok.

     Mobilný telefón musia mať žiaci počas vyučovania a pobytu v školskom klube detí (ŠKD) vypnutý, Smart hodinky musia byť nastavené len v režime hodiniek (nepripojené k mobilnému telefónu). Mobilný telefón môže byť použitý na vyučovaní len so súhlasom vyučujúceho na účely vzdelávania. Je prísne zakázané v čase vyučovacích hodín počúvať hudbu z mobilného telefónu, Smart hodiniek alebo MP3 prehrávača cez slúchadla a vôbec mať slúchadlá v ušiach počas vyučovania. Počas prestávok je žiakom v triedach zakázané púšťať hudbu cez reproduktory. Pri svojvoľnom použití mobilu alebo Smart hodiniek na vyučovaní je vyučujúci povinný zariadenia žiakovi odobrať a  budú odovzdané zákonnému zástupcovi žiaka. Ak žiakovi počas vyučovacej hodiny mobilný telefón alebo Smart hodinky zazvonia, žiak je povinný odovzdať ich vyučujúcemu. Ak sa uvedená situácia viackrát zopakuje, žiak je zo správania hodnotený známkou uspokojivé (2). Známkou uspokojivé (2) je zo správania hodnotený aj žiak, ktorý svoje zariadenie odmietne odovzdať na príslušnej vyučovacej hodine alebo ho použije na vyhotovovanie zvukových záznamov, fotografií alebo videozáznamov bez povolenia vyučujúceho učiteľa.

    1. Pri opakovaných zápisoch do klasifikačného hárku za drobné porušenia školského poriadku a ak si žiak opakovane nenosí pomôcky na vyučovanie /TV,VYV, PV a ŽK/ môže mu byť udelené výchovné opatrenie alebo znížená známka zo správania.  / za 1-3 zápisy NTU, za  4-6 zápisov  PTU, za 7-9 zápisov PRŠ, za 10 a viac zápisov znížená známka zo správania/. Učitelia berú do úvahy aj vážnosť jednotlivých zápisov.
    2. Pokiaľ si žiak na vyučovaciu hodinu telesnej a športovej výchovy nedonesie bezdôvodne cvičebný úbor počas jedného polroka trikrát, triedny učiteľ navrhne žiakovi pokarhanie triednym učiteľom, ak štyrikrát pokarhanie riaditeľom školy, ak päťkrát a viac navrhne žiakovi znížený stupeň zo správania.
    3. Žiaci sa nesmú správať voči spolužiakom i iným osobám spôsobom, ktorý nesie znaky šikanovania v priamej podobe (fyzické útoky, urážlivé prezývky, nadávky, posmech, odcudzenie vecí a pod.) i v nepriamej podobe (prehliadanie, ignorovanie obete). Uvedené prejavy šikanovania sa považujú za závažné porušenie školského poriadku. Z hľadiska priestupkového zákona môže šikanovanie napĺňať skutkovú podstatu priestupkov. Trestne zodpovedný je ten, kto v čase spáchania trestného činu dovŕšil 14. rok svojho veku. Takéto prejavy šikanovania škola oznámi policajnému zboru.
    4. Žiaci sa nevyjadrujú  neprimerane a hanlivo k práci učiteľov prostredníctvom sociálnych sietí (Facebook, Twitter a pod.), nezapájajú sa a nevytvárajú ankety o vyučujúcich, nezverejňujú ich fotografie, prípadne nevystupujú v ich zastúpení na internete.
    5. Na školských vychádzkach, výletoch, exkurziách sa žiaci riadia pokynmi vedúceho učiteľa a ostatných pedagogických pracovníkov. Dodržujú termíny, miesta a čas stretnutia.
    6. Je prísne zakázané ničiť vnútornú a vonkajšiu maľovku školy nápismi a striekaním farby. Tiež je prísne zakázané demontovať súčasti zariadení, ničiť ich alebo kradnúť, úmyselne  ničiť prácu spolužiakov.
    7. Žiakom je zakázané týrať zvieratá, nedevastujú kvetinové záhony či trávnaté porasty a stromčeky.

     

    Oslovovanie  a pozdravy

     

    1. Žiak oslovuje slušným spôsobom všetkých spolužiakov a pracovníkov školy.
    2. Pri vstupe do areálu zdraví dospelé osoby pozdravom dobré ráno, dobrý deň, dobrý večer.
    3. Ak vstúpi do triedy riaditeľ, zást. riaditeľa alebo učiteľ, žiaci povstanú, pričom sa správajú disciplinovane. To isté platí pri odchode týchto osôb. Na hodinách výtvarnej, hudobnej a telesnej výchovy a pri písaní písomných prác žiaci nezdravia.

     

     

    Správanie sa počas prestávok, prechod do učební

     

    1. Počas prestávok sa všetci žiaci zdržiavajú v budove školy. Je zakázané vzďaľovať sa z uvedeného priestoru. Voľne využívajú čas činnosťami, ktorými neohrozujú vlastné zdravie ani zdravie spolužiakov.
    2. Organizácia hodín a prestávok:   1.hodina    8:00  -   8:45 hod.

       2.hodina    8:55  -   9:40 hod.

       3.hodina    9:55  -  10:40 hod.

       4.hodina   10:50 -  11:35 hod.

       5.hodina   11:45 -  12:30 hod.

       6.hodina   12:35 -  13:20 hod.

       7.hodina   13:50 -  14:35 hod.

    1. Ak majú žiaci vyučovanie v odborných učebniach, vezmú si potrebné veci a disciplinovane sa koncom prestávky presunú pred odbornú učebňu. Do učebne vstupujú len s vyučujúcim.
    2. Žiaci majú zakázané vykláňať sa z okien a vyhadzovať von akékoľvek predmety, príp. pokrikovať po okoloidúcich.
    3. Po chodbách a schodištiach sa žiaci pohybujú pomaly, nebehajú, nekričia.
    4. Opustenie budovy oknom niektorej z miestností bude považované za hrubé porušenia školského poriadku, za ktoré môže byť žiakovi navrhnutá znížená známka zo správania.

     

     

    Odchod žiakov zo školy

    1. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny si každý žiak uloží svoje veci do tašky, očistí si svoje pracovné miesto, v tichosti vyloží svoju stoličku na lavicu a čaká na pokyn učiteľa.
    2. Týždenníci namokro zotrú tabuľu, zatvoria ventilačné okná, príp. skontrolujú uzavretie všetkých okien, skontrolujú vypnutie osvetlenia a uzavretie vody.
    3. Žiaci stravujúci sa v školskej jedálni si odložia veci v šatni a disciplinovane sa presunú do školskej jedálne. Žiaci si aktovky nechávajú odložené počas obeda v šatniach. V jedálni sa žiaci správajú podľa usmernení dozor konajúceho učiteľa. Nepredbiehajú spolužiakov a disciplinovane čakajú na vydanie stravy. Počas obeda dodržiavajú zásady kultúrneho stolovania. Po skončení jedenia odnesú použitý riad a príbor na jedálenský pult. Do školskej jedálne vstupujú len žiaci, ktorí sa tu stravujú. Po naobedovaní sa v šatni oblečú a odchádzajú zo školskej budovy.
    4. Na pokyn vyučujúceho opustia žiaci triedu, disciplinovane zídu do šatne, kde sa prezlečú a prezujú a opustia budovu školy.
    5. Zo školskej akcie organizovanej mimo školskej budovy, ktorá končí neskôr  ako povinné vyučovanie, môžu žiaci odísť aj sami, ale s písomným súhlasom rodiča. 

     

     

    Triedna samospráva

     

    1. Kolektív triedy si volí triednu žiacku samosprávu a zástupcu žiackeho parlamentu podľa odporúčania triedneho učiteľa.
    2. Týždenníkov určuje triedny učiteľ vždy v piatok. Ich mená zapíše do triednej knihy. Ich povinnosti sú:
     • pred vyučovaním utrieť tabuľu, pripraviť kriedu a ostatné potreby
     •    na každej hodine hlásia neprítomných
     •    oznámia po 5 minútach  ZRŠ alebo inému pedagógovi neprítomnosť učiteľa na vyučovacej hodine
     •   dbajú, aby na každej hodine bola triedna kniha
     •   po skončení vyučovania utrú tabuľu, zatvoria okná a prekontrolujú uzávery vody
     •   dbajú o estetické prostredie triedy

     

     

    ŠKD a ŠJ

     

    1. V ŠJ sa žiaci zdržujú len počas podávania stravy, správajú sa disciplinovane, riadia sa pokynmi pedagogického dozoru. Počas choroby z hygienických dôvodov priestory jedálne nenavštevujú.
    2. V prípade nevhodného správania sa a z dôvodu neplnenia si povinností včasnej úhrady poplatkov za stravu a ŠKD môže byť žiak/žiačka zo školského stravovania a školského klubu vylúčený.
    3. Žiak je do ŠKD prijatý na základe zápisného lístka vyplneného rodičmi a po uhradení stanoveného poplatku.
    4. V ŠKD sa žiaci správajú podľa pokynov vychovávateľky, bez dovolenia sa nevzďaľujú a neodchádzajú domov.
    5. Ak má žiak odísť z ŠKD v iný čas, ako je uvedený v zápisnom lístku, musia to rodičia oznámiť písomne, alebo poslať po žiaka dospelú osobu.
    6. Na žiaka v ŠKD sa v plnom rozsahu vzťahuje vnútorný poriadok školy.
    7. Začiatok činnosti ŠKD:     ranná zmena 6,30 – 7,40 hod.

    popoludňajšia zmena 11,40 – 17,00 hod.

     

     

    Pochvaly a iné ocenenia

     

    Udeľujú sa za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný alebo statočný čin, za vzorné správanie a za vzorné plnenie povinností. Návrh na udelenie pochvaly sa prerokuje v pedagogickej rade. Ústnu alebo písomnú pochvalu udeľuje žiakovi pred kolektívom triedy alebo školy triedny učiteľ, riaditeľ školy pred kolektívom žiakov školy. Pochvalu môže žiakovi udeliť aj zástupca zriaďovateľa školy alebo zástupca právnickej osoby.

     

    Žiakovi môže byť udelená:

    1. pochvala od triedneho učiteľa,
    2. pochvala od riaditeľa.

     

    Žiak môže byť za svoje zásluhy, činy a výsledky celoročnej práce odmenený diplomom alebo knižnou odmenou od rodičovského združenia. Za výborné výsledky v športe mu môže byť udelený titul „Športovec roka. Za výborné alebo pozoruhodné výsledky dosahujúce v priebehu celého štúdia môže byť navrhnutý na ocenenie „Junior osobnosť Petržalky“ alebo za záslužný čin na ocenenie „Detský čin roka“ starostovi Petržalky.

    Za mimoriadne výsledky dosiahnuté v športe, v kultúre a pod. ho môže riaditeľ školy navrhnúť na ocenenie primátorovi Bratislavy. V osobitne odôvodnených prípadoch, najmä statočný čin, ktorým bol zachránený ľudský život alebo majetok značnej materiálnej hodnoty, môže udeliť žiakovi pochvalu alebo iné ocenenie orgán verejnej správy, minister školstva alebo prezident republiky.

     

    Opatrenia vo výchove

     

    Ukladajú sa žiakovi po objektívnom prešetrení za závažné alebo opakované previnenia proti školskému poriadku. Spravidla predchádzajú zníženiu stupňa zo správania. Za jedno previnenie možno udeliť žiakovi len jedno výchovné opatrenie na posilnenie disciplíny. Podľa závažnosti previnenia sa ukladá niektoré z týchto opatrení:

     

    1.  napomenutie od triedneho učiteľa,

    2. pokarhanie od triedneho učiteľa,

    3. pokarhanie od riaditeľa.

     

    Pokarhania sa prerokúvajú v pedagogickej rade. Pokarhanie udeľuje žiakovi triedny učiteľ pred triedou. Zákonného zástupcu o tom informuje oznámením v IŽK. Riaditeľ udeľuje žiakovi pokarhanie preukázateľným spôsobom.

    Ak žiak svojim správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných spolužiakov, ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a vyučovania vzdelávanie, riaditeľ školy môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania, umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca.

     

    Riaditeľ školy bezodkladne privolá:

    1. zákonného zástupcu,
    2. zdravotnú pomoc,
    3. Policajný zbor.

     

    Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. 

     

     

     

    Bezpečnosť a ochrana zdravia žiakov

     

    Za dodržiavanie bezpečnosti sú zodpovední riaditeľ školy a určený pedagogický zbor.

    Všetci žiaci sú so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia v škole oboznámení na začiatku školského roka triednym učiteľom. Ostatní vyučujúci v triede, ich oboznámia s bezpečnostnými predpismi na prvej vyučovacej hodine. V prípadoch zvýšenej možnosti ohrozenia bezpečnosti a zdravia žiaka pri niektorých činnostiach sú žiaci oboznámení s pokynmi na predchádzanie úrazom. Každý žiak je povinný dodržiavať všeobecné zásady bezpečnosti a ochrany zdravia a rešpektovať usmernenia učiteľov na predchádzanie úrazom.

       

    • Žiaci sú povinní počas vyučovania, prestávok ako i na podujatiach organizovaných školou chrániť svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov.
    • Žiaci sa nesmú vykláňať z okien.
    • Žiaci nesmú bez povolenia opustiť budovu školy.
    • Žiaci musia byť oboznámení s dopravnými predpismi.
    • Pedagogickí pracovníci na prepravu žiakov môžu použiť len také dopravné prostriedky, ktoré vyhovujú dopravným predpisom.
    • Pedagogickí pracovníci sú povinní odstrániť všetky predmety z chodieb, ktoré by mohli zapríčiniť úraz.
    • V budove školy nesmú žiaci behať, skákať, rozlievať vodu a pod.
    • Žiakom sú zakázané všetky činnosti, ktoré sú zdraviu škodlivé, najmä fajčenie, pitie alkoholických nápojov a požívanie škodlivých látok.
    • Pri organizovaní exkurzií, výletov a pod. podujatí  je potrebný informovaný súhlas rodičov.
    • Každé hromadné opustenie školskej budovy musí byť zabezpečené pedagogickým dozorom.
    • Pri presune skupín žiakov pedagogickí pracovníci musia používať chodníky.
    • Pri prechode cez cestu musí byť použitý vyznačený priechod alebo najkratší kolmý priechod.
    • Pri prevoze vlakom musí byť pre žiakov vopred zabezpečené osobité kupé.
    • Pri pracovnom vyučovaní a verejnoprospešnej práci môže učiteľ uložiť žiakom len práce primerané ich veku, učiteľ sa nesmie vzdialiť od žiakov a odchádza po skončení práce z pracoviska spolu so žiakmi.
    • Pre školské zájazdy, LVVK, školu v prírode je treba okrem učiteľa zabezpečiť účasť zdravotníka a pedagogický dozor zodpovedá za celý kolektív žiakov.
    • Pri lyžiarskom alebo snoubordingovom výcviku tvorí jedno družstvo najviac 15, resp. 10 žiakov. Účastníci výcviku musia byť poistení proti úrazom a musia mať lyžiarske prilby.
    • Pri školskom výlete, exkurzii alebo mimoškolskej akcii mimo sídla školy vykonáva dozor do počtu 25 žiakov jeden pedagogický zamestnanec, pri akciách do zahraničia pripadá na neho najviac 15 žiakov.
    • Všetci zamestnanci školy sú povinní oznámiť vedeniu školy, školníkovi príp. bezpečnostnému technikovi potreby a závady, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie pri školskej práci.
    • V odborných učebniach s žiaci nesmú zdržiavať bez učiteľa.
    • V prípade úrazu alebo náhleho ochorenia žiak ihneď informuje vyučujúceho, dozor konajúceho učiteľa alebo najbližšiu dospelú osobu.
    • V prípade úrazu je vyučujúci povinný poskytnúť prvú pomoc a zapísať ho do „Zošitu úrazov“. Taktiež spolupracuje pri vypĺňaní záznamov o úraze
    • O úraze alebo ochorení vyučujúci príp. triedny učiteľ okamžite informuje zákonného zástupcu žiaka.

     

    Pri väčších úrazoch musí učiteľ:

    1. privolať lekársku pomoc
    2. poslať žiaka v sprievode  dospelého do zdravotného strediska
    3. všetky úrazy, ktoré utrpel žiak alebo učiteľ v škole i mimo školy sa zapíše do „Zošitu úrazov“ a vyplní sa záznam o úraze

     

    ​​​​​​​- učitelia vedú žiakov k zachovávaniu bezpečnostných pravidiel vo všetkých predmetoch, najmä na hodinách TV a pracovného vyučovania a pravidelne zásady bezpečnosti zdôrazňujú na triednych hodinách so zápisom v TK.

    - učitelia chémie ukladajú jedovaté a horľavé chemikálie do uzamknutých skríň. Všetky tieto chemikálie musia mať zavedené v osobitnom zozname. Pri laboratórnych prácach vždy zdôraznia bezpečnosť. Dbajú, aby žiaci nosili na laboratórne  práce pracovné plášte.

    - za kontrolu dodržiavania bezpečnostných opatrení zodpovedá bezpečnostný technik.

     

    Ochrana žiakov pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím

     

    1. Každý žiak musí byť chránený pred všetkými formami zanedbávania, šikanovania, agresívnosti, krutosti a využívania, pred fyzickými útokmi, nadávaním, ohováraním a ponižovaním. Toto právo si uplatňuje prostredníctvom ktoréhokoľvek zamestnanca školy, alebo na problém môže upozorniť školu jeho zákonný zástupca.
    2. Žiak môže žiadať o pomoc ktoréhokoľvek zamestnanca školy, zvlášť triedneho učiteľa, náhradného triedneho učiteľa, koordinátora prevencie, výchovného poradcu alebo školského psychológa.
    3. Zvýšený dozor vykonávajú učitelia najmä v priestoroch, kde k šikanovaniu došlo alebo k nemu môže dochádzať (šatne, hlavné prestávky).
    4. ZŠ úzko spolupracuje s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, na ktoré sa môže v prípade potreby kontaktovať zákonný zástupca žiaka.

     

    Záverečné ustanovenie:

     

    1. Zmeny a doplnky „Školského poriadku“ schvaľuje riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy.
    2. Triedni učitelia sú povinní oboznámiť so Školským poriadkom  žiakov školy ako aj ich rodičov.
    3. Školský poriadok nadobúda účinnosť dňom 12. októbra 2022.

     

     

     

     

     

     

     

                                                                                Mgr. Miroslav Cisár

                                                                                      riaditeľ školy