• Projekty

     • Projekty uskutočnené v školskom roku 2023/2024

     • A Positive Team

      Žiaci z 5.B, ktorí boli zapojení do 3 mesačného európskeho projektu A Positive Team, ho úspešne ukončili, pričom splnili všetky ciele a zadania. Nosnou témou boli záľuby. Žiaci z Poľska, Rumunska, Turecka a naši žiaci, sa predstavili prostredníctvom videí,  vytvorili a vymenili si zoznamy výziev, z ktorých bolo potrebné vybrať a splniť aspoň dve z každej krajiny. Naši žiaci svoje záľuby a záujmy zdokumentovali fotografiami a kolážami, a následne boli upravené v aplikácii Learningapps, kde si ich žiaci ostatných krajín mohli prezrieť ako pexeso. Ďalej sa žiaci vyjadrovali cez aplikáciu Mentimeter k téme wellbeing, čo ich robí šťastnými.
      Na záver učitelia spolupracujúci na projekte vyplnili dotazník, ako sa im na projekte spolupracovalo.
      Účastníkom projektu ďakujeme za vklad a úspešné ukončenie projektu.
      Koordinátorka projektu Eva Gambaľová

               

      Superškola

      Spoločný projekt MČ Bratislava-Petržalka a Slovenskej akadémie vied PETRŽALSKÁ SUPER ŠKOLA sa opätovne vracia do našich škôl.

      Dňa 16.4.2024 v aule Ekonomickej univerzity sa uskutočnila prvá prednáška určená pre žiakov 6. ročníka s názvom „Detektívka života“, ktorú odprednášal  Mgr. Andrej Čerňanský, PhD., ktorý pôsobí na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

      Dňa 21.5.2024 bola realizovaná  druhá prednáška s názvom „BARS tím : Stredoškolský projekt BARS - expedícia India“, ktorú odprezentujú stredoškolskí študenti, ktorí sa zúčastnili expedície do Indie. Prednáška bola určená pre žiakov 7. ročníka.

      Naučiť lepšie, odmeniť viac

      V školskom roku 2023/2024 sa do tohto projektu, ktorý má za cieľ aplikovať aktivizujúce metódy pre žiakov vo vyučovaní, zapojili p. uč. p.uč. Gambaľová v predmete anglický jazyk, p.uč. Chudíková v predmete matematika a p.uč. Jusková v predmete slovenský jazyk.

      Celoslovenský projekt 20. Osmijankova literárna záhrada

      Trieda 2.B a 4.D sa tento školský rok zapojili do celoslovenského projektu na podporu čítania. Žiaci pod vedením tr. uč. Zuzany Bulafčíkovej a tr. uč. Dariny Burdanovej už od novembra čítajú zaujímavé knižky, ktoré im odporučil Osmijanko.

      Dňa 31. 5. sa žiaci 2. B dozvedeli krásnu správu. Opäť bolo ich záhradníčenie v celoslovenskom projekte zameranom na čítanie s porozumením úspešné. Získali krásne 2. miesto a čaká ich balík od Osmijanka s cenami a hodnotnými knihami. 

      20. ročník Osmijankovej literárnej záhrady bol tento rok náročný. Druháci  sa počas trvania tohto projektu však veľa naučili. Prečítali  nielen hodnotné knihy, ale aj vďaka nemu zistili, že majú v triede spolužiakov, ktorí držia s nimi v dobrom i v zlom. Na vlastnej koži pocítili, že ak konajú dobro, tak sa im aj vráti ... A projekt aj ukončili v tomto duchu Oslavou priateľstva s výbornou tortičkou od mamičky druháka Karimka.

      Päť mesiacov  písali slohy, maľovali pekné obrázky, strihali, lepili, čítali rozprávky pred spaním triednemu maskotovi Surfíkovi ... a hlavne  mali radosť z čítania. Čítali na hodinách, cez prestávky, v knižnici, čítali vlastné knihy, ktoré si vždy v piatok nosili do školy ... A tu je malá ukážka ich tvorby.

      Foto