• Prevádzkový poriadok ŠKD

    • PREVÁDZKOVÝ PORIADOK ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ

      

      

     1. Rodičia do ŠKD prihlásia dieťa vyplnením a podpísaním prihlášky, na základe ktorej pri splnení stanovených podmienok vydá riaditeľ školy rozhodnutie o prijatí do ŠKD.

     2. Dochádzka prihlásených detí do školského klubu je povinná.

     Každú neprítomnosť dieťaťa v školskom klube musia rodičia, alebo triedny učiteľ oznámiť.

     3. Dieťa môže byť uvoľnené zo školského klubu i pred stanovenoudobou odchodu, ak o to rodičia písomne požiadajú vychovávateľku.

     4. Opustiť školský klub bez dovolenia vychovávateľky nie je dovolené.

     5. Dieťa v ŠKD je povinné  riadiť sa pokynmi vychovávateľky, plniť jej príkazy a dodržiavať školský poriadok.

     6. Vyučujúci prvého stupňa odovzdáva po skončení vyučovania žiakov do školského klubu priamo vychovávateľke. Ak vychovávateľka nepríde v stanovenom čase, počká so žiakmi až do jej príchodu. Neprítomnosť vychovávateľky hlási na riaditeľstve školy.

     7. Na obed odchádzajú všetky deti spoločne s vychovávateľkou, musia mať so sebou čípy na obed. Za čípy nezodpovedá vychovávateľka.

     8.  Pred odchodom na obed si každé dieťa umyje ruky, počas obeda sa správa podľa pravidiel spoločenského poriadku. Je príborom.

     9.  Dobu venovanú v režime dňa príprave na vyučovanie musia

     dodržiavať všetky deti v oddelení ŠKD.

     10. Za poškodené hry, knihy, hračky a iné pomôcky zodpovedá to dieťa, ktoré škodu úmyselne spôsobilo.

     11. Za dieťa, ktoré bolo  na vyučovaní, ale do školského klubu sa nedostavilo, vychovávateľka nezodpovedá.

     12. Prevádzka v školskom klube je podľa týždenného harmonogramu vypracovaného vedúcou vychovávateľkou ŠKD podľa rozvrhu hodín. Prevádzka v ŠKD končí každý deň o 17:00 hod.

     13. Dieťa odchádza z ŠKD cez šatne a cez vchod pre žiakov školy vždy pod dozorom  službukonajúceho vychovávateľa.

     14. Za bezpečnosť detí v čase pobytu v ŠKD aj v čase odchodu domov v priestoroch areálu školy zodpovedá službukonajúca vychovávateľka ŠKD.


     Organizácia denných činností v ŠKD

      

     6:30 – 7:20             príchod detí do rannej ŠKD,

     7:20 – 7:45             čítanie kníh, časopisov, hry detí, príprava detí na vyučovanie,

     7:45                        odchod detí do tried na vyučovanie,

     11:35                      príchod detí do ŠKD,

     11:35 – 12:05         odpočinková činnosť,

     12:05 – 12:30         hygiena a obed,

     12:30 – 13:00         odpočinková činnosť,

     13:00 – 14:20         rekreačná činnosť, pobyt vonku,

     14:20 – 15:00         záujmová činnosť,

     15:00 – 16:00         príprava na vyučovanie,

     16:00 – 16:30         hry s hračkami, odchod detí z oddelení ŠKD,

     16:30                      príchod detí do zberných herní,

     16:30 – 17:00         hry so spoločenskými hrami, pozeranie DVD, kľudné zamestnanie, odchod detí z ŠKD.

      

     V tomto covidovom období, kedy sa triedy nemôžu miešať, až do odvolania nezabezpečujeme rannú činnosť ŠKD, vychovávatelia od 7:30 hod do 8:00 hod. vykonávajú ranný filter pri vchodoch do budovy školy. Činnosť ŠKD je v čase od 11:35 hod. – 17:00 hod.