• Prevádzka ŠKD

    • Prevádzka ŠKD

      

     1. ŠKD je v prevádzke spravidla celý školský rok okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov, v súčasnom období denne

     od 7:00 hod. do 17:00 hod.

      

     Ranná činnosť ŠKD bude prebiehať len pre 1. a 2. ročníky od pondelka 6. 9. 2021 

     v čase od 7:00 hod. do 7:50 hod.

      

     Deti 3. a 4. ročníkov budú môcť prichádzať do školy, do svojich tried, kde bude zabezpečený dozor učiteľov,  od 7:30 hod.

     Pri vchodoch budovy školy sa bude vykonávať ranný filter (meranie telesnej teploty a dezinfekcia rúk).

      

     1. ŠKD sa riadi režimom dňa, ktorý je súčasťou školského poriadku ŠKD nasledovne:

      

                 7:00 – 7:20                   príchod do rannej ŠKD, počúvanie hudby, čítanie rozprávok, hry detí,

                 7:20 – 7:45                   odpočinkové hry v herni,

                 7:45 – 7:55                   odchod detí do príslušných tried s vychovávateľkou,

                 11:35 – 12:00               hygiena, dezinfekcia rúk, príprava na obed,

                 12:00 – 14:00               obed podľa rozpisu, relaxačná, rekreačná, záujmová činnosť,

      

     odchod detí domov na základe písomnej žiadosti rodiča na daný deň, prípadne s rodičmi,

      

                 14:00 – 15:00               pobyt detí na školskom dvore, pohybové hry, individuálne hry,

                 15:00 – 15:30               olovrant,

                 15:30 – 16:30               príprava na vyučovanie, vypracovávanie domácich úloh, opakovanie učiva,        

                 16:30 – 17:00               spoločenské hry, upratovanie herne, triedy, pozeranie rozprávok, kľudné hry na 

                                                      školskom dvore, v herni, odchod detí domov v sprievode rodičov.

      

     1. V prípade záujmu zákonných zástupcov môže byť prevádzka ŠKD zabezpečená aj počas školských prázdnin. Minimálny počet prihlásených detí je 13.
     2. O rozsahu jeho dennej prevádzky počas prázdnin rozhoduje riaditeľ školy.
     3. Zákonný zástupca je povinný vybrať dieťa z ŠKD do 17.00 hod.