• Platby

    • Platba za Školský klub detí

      

     POZOR: NOVÉ - PLATNÉ OD 1.4.2023

      

     VZN_č._4/_2023_príspevky_v_školach.pdf

      

     1. Príspevok na úhradu za pobyt v ŠKD  určuje  VZN mestskej časti Bratislava - Petržalka č.4/2023 s účinnosťou od  1. 4. 2023. V § 3 odsek 1 znie: „(1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovno-vzdelávacou činnosťou školského klubu detí prispieva zákonný zástupca dieťaťa mesačne na:

     ·         jedno dieťa príspevok vo výške  40 €/mesiac/dieťa

     ·         2. dieťa a ďalšie dieťa 20 €/mesiac/dieťa

      

     Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so skrátenou výchovno-vzdelávacou činnosťou školského klubu detí prispieva zákonný zástupca dieťaťa mesačne na jedno dieťa príspevok v rozpätí od 10 € do 15 €. Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov určí riaditeľ podľa náročnosti a druhu klubovej činnosti. O zníženie poplatku požiada  rodič / zákonný zástupca písomne na predpísanom tlačive a to najneskôr tri dni pred ukončením aktuálneho mesiaca ( mesiaca od ktorého žiada o zníženie poplatku). Žiadosť doručí na adresu školy poštou, alebo ju vhodí na poštovej schránky školy (pri hlavnom vchode do školy).

     O znížení alebo odpustení príspevku sa dočítate vo VZN č. 4/2023, ktoré je uverejnené na tejto stránke.

     1. Rodič/zákonný zástupca  môže požiadať o:

     Zníženie poplatku za skrátený pobyt dieťaťa v ŠKD v prípade ak:

     •         Dieťa navštevuje len ranný klub ŠKD           úhrada sa znižuje na :   10 €

     •         Dieťa navštevuje ŠKD do 13.30                    úhrada sa znižuje na :   15 €

      

     1. O odpustenie poplatku môže požiadať zákonný zástupca dieťaťa:

     1. Zákonný zástupca dieťaťa, ktorý má 4 a viac detí.

     2. Zákonný zástupca, ktorému bolo súdom zverené dieťa do náhradnej starostlivosti alebo pestúnskej starostlivosti.

      

     O zníženie poplatku môže požiadať:

     1. Zákonný zástupca - samoživiteľ- znížené poplatky o 50%

     2. Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré sa zo zdravotných dôvodov nezúčastnilo viac ako polovicu dní v danom mesiaci - každý začatý týždeň 10 €

                                                                                                                             

     O znížení poplatku rozhoduje riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti rodiča .

     Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov činnosti školského klubu detí uhrádza zákonný zástupca vopred do 20. dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca bezhotovostne na účet ZŠ Tupolevova 20:

      

     9401103001/5600

     IBAN:  SK23 5600 0000 0094 0110 3001

     SWIFT/BIC:    KOMASK2X

     Variabilný symbol:  rok - mesiac   ( napr.: 202209)

     Špecifický symbol:   číslo oddelenia ( napr.: 1)

     Poznámka:   ŠKD, meno dieťaťa, trieda,  (prípadne meno vychovávateľky)

     Poplatok za ŠKD môžete uhrádzať dvoma spôsobmi:  internetbankingom alebo poštovou poukážkou, ktorú dostanete od vychovávateľky.

     Pre kontrolu platby je potrebné odovzdať vychovávateľke potvrdenie o zaplatení poplatku za ŠKD: výpis internetbankingovej platby alebo ústrižok zloženky.

      

     1. Rodič je povinný platiť príspevok načas. Ak nebude príspevok uhradený, bude rodič po 25. v mesiaci na túto skutočnosť písomne upozornený.
     2. Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.
     3. Ak rodič odhlási dieťa z ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku. Ak sa rodič rozhodne odhlásiť dieťa z ŠKD natrvalo, musí tak učiniť najneskôr 3 dni pred ukončením nasledujúceho mesiaca písomnou formou.
     4. Po predložení dokladov o sociálnej podpore (hmotnej núdzi) môže riaditeľ školy rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku.
     5. Pokiaľ zákonný zástupca dieťaťa neuhradí stanovený príspevok za pobyt dieťaťa v ŠKD a boli využité všetky primerane dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, rozhodne vedenie školy a ŠKD o vyradení dieťaťa z ŠKD.