• Jedáleň

     • Oznamy a prihlasovacie lístky

     • Logo Jedálniček

       

      Oznam pre rodičov alebo zákonných zástupcov!

      INFORMÁCIA PRE  NOVÝCH STRAVNÍKOV V ŠKOLSKOM  ROKU 2021/2022 OHĽADOM PRIHLÁSENIA SA NA STRAVU :

       

      Zápisný  lístok – dokumenty  na zaevidovanie v papierovej forme na stiahnutie 

       

      Zápisný lístok sa dá vypísať aj elektronicky, odkaz bude pridaný SEM.

       

       

       

      Oznam o platbách za stravu.

       

      Všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Petržalka č.7 /2019 (jeho plné znenie nájdete TU) o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na úhradu nákladov v školských zariadeniach schválilo nasledovné finančné pásma:

       

      1 stupeň základná škola :

      Suma za obed ..................1,21 eur

      Réžia na mesiac .............. 10,00 eur

       

      2 stupeň základna škola :

      Suma za obed ..................1,30 eur

      Réžia na mesiac ..............10,00 eur

       

      Materská škola :

      Suma za celodennú stravu ......................1,54 eur

      Réžia za mesiac ...................................... 12,00 eur

       

      Sumy sú platné od 1.09.2021

      Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti č.15/2020 zo dňa 15.12.2020.

       

      Režijné náklady na úhradu stravného sa účtujú mesačne zálohovo, v závislosti od počtu pracovných dní v mesiaci.

      Nárok na dotáciu 1,20€ majú len žiaci, ktorí mali stravu riadne objednanú a odobratú a zároveň sa  v ten deň zúčastnili aspoň  jednej vyučovacej hodiny, alebo inej aktivity súvisiacej so školou či jej reprezentáciou.

      Ak žiak objednanú stravu neodoberie, nárok na dotáciu mu zaniká a musí uhradiť jej plnú cenu.

      V prípade náhleho ochorenia žiaka, kedy nebolo možné žiaka včas odhlásiť, je prvý deň možné objednanú stravu odobrať a priniesť žiakovi - pacientovi, ale nárok na dotáciu za daný obed sa stráca. 

      V nasledujúce dni musí rodič dieťa zo stravovania odhlásiť. V prípade, že rodič dieťa neodhlási niekoľko dní, hoci žiak nechodí do školy, uhrádza plnú cenu obeda za každý deň.

      Poplatok za stravné, určený podľa schváleného Všeobecného nariadenia mestskej časti Bratislava - Petržalka č.7/2019, sa uhrádza najneskôr do 25. dna v mesiaci .

      Porušovanie pravidiel stravovania viesť k vylúčeniu zo stravovania!

      Vyplnením a odovzdaním zápisného lístka rodičia vyjadrujú súhlas s podmienkami stravovania!

       

      Prihlásenie žiaka na stravu:

      1. rodič dvojmo vyplní zápisný lístok a odovzdá do školskej jedálne,
      2. uhradí príspevok na stravu a režijné náklady,
      3. zakúpi si čip na stravu, cena čipu je 5€.

        

      Všetky informácie pre rodiča sú uvedené v Zápisnom lístku, ktorý si môžete stiahnuť  kliknutím na vyššie uvedené odkazy.